Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelem és felhasználási feltételek


A mate4design (Impresszum) elkötelezett mindazok
személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik eme Weboldalt. A jelen
tájékoztató és nyilatkozat elsősorban a személyes adatok interneten keresztül történő bizalmas
kezeléséről és védelméről szól, de ide tartozik a Weboldal látogatói adatkezelése is. Eme lap
tartalma leírja, hogy a mate4design milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt
illetően, illetve hogyan használhatják fel. Az adatok illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek
átadásra és az eme Weboldalon tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.
A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott
szerződésben rögzített feltételekkel történik.
A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre
vonatkozó jogairól. A Weboldal felhasználója a jelen Adatvédelem és felhasználási feltételeket
megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a Felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy
joga van a Weboldal használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a
böngészés folyamatát felfüggeszteni.
Jelen szabályok, elvek kialakításakor a mate4design különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi
CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), Az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet – GDPR), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját
szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a
személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit. A jelen tájékoztató és nyilatkozat célja,
hogy a mate4design által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen,
hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák
a személyes adatainak gépi feldolgozása során.


1. Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?
Az Ön adatait a mate4design (elérhetőségek, további adatok: Impresszum;
Székhely:.) gyűjti és kezeli.


2. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?
Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet Weboldalainkhoz és
böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg
hírlevél feliratkozáshoz az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot. A “személyes adat” kifejezés
az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám
alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható
természetes személyre vonatkozik. Amennyiben mate4design gyűjti az Ön személyes adatait, ez
az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.
Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön
személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail
cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat, mely a jelen tájékoztató 3. pontjában
meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az Ön személyes adatait a Weboldalon való
böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a mate4design, minden esetben megjelölve a cél
eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy
előfordulhat, hogy ténylegesen nem férhet hozzá a Weboldal bizonyos szolgáltatásaihoz és
funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók
igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a Weboldal fejlesztési terveinek jövőbeli
pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján
történik, a megadásukat Ön megtagadhatja, de ez esetben a Weboldalt nem böngészheti.
A mate4design minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt
személyes adatok pontosan, és ha szükséges, naprakészek legyenek.


Az alábbi személyes adatok kezelése történik:
• név
• elektronikus levélcím
• rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen weboldalon megtekintett
weboldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)


3. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat?
A mate4design kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra
nem használja a személyes adatokat, és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy
csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat
kezeli.
Az Ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hozzáférésének biztosítása bizonyos
funkciókhoz és szolgáltatásokhoz, melyeket a Weboldalon kínál a mate4design, annak biztosításával,
hogy az Önre vonatkozó adatok naprakészek, helyesek és lényegesek maradjanak. A mate4design
célja lehet az alábbi fő irányokban történő adathasználat:


a) Weboldal hírlevél rendszerének aktivizálása esetén arra történő feliratkozás és annak
kezelése, például:
• Új tartalmakat érintő értesítések (akár email, akár böngészőn keresztüli értesítés)
küldése
• Önnek bármikor lehetősége van szabadon és díjmentesen megtiltani a kereskedelmi
ajánlatot vagy értesítési témájú tartalmazó megkereséseket, az összes e-mail levélben
szereplő leiratkozás linkre kattintva teheti meg.
• Hírlevél rendszer eltérő tematikájú csatornáinak feliratkozási, kezelése, saját akaratból
történő módosítása
b) Felmérés, piackutatás érdekében válaszadásra kérhessük meg termékeink és
szolgáltatásaink jobbá tételéhez és az ügyfeleink igényeihez való jobb igazításához.


4. Az adatkezelés ideje
Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig – mindkét esetben az
ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb időtartamig
tároljuk és használjuk fel. Amennyiben írott formában Ön nem kéri az adatainak törlését, abban az
esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a
szerződésben rögzített időpont határozza meg.


5. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?
A mate4design jogosult megosztani az Ön személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős, marketing
vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti megállapodásban
meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) használhatja fel az Ön
adatait.
Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes
adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük
kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például:
Weboldal tárhely, Weboldal felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy
kereskedelmi ajánlatok küldése). Ezekről a 7. pontban tájékozódhat részletesebben.


6. Az adatok biztonsága
A mate4design mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Egyes adatokat titkosítottan
tárol, míg más adatokat csak azonosítást követően ér el Ő maga is. Az adatokat több, egymástól
függetlenül eszközön tárolja a mate4design és több különálló cég, szervezet szolgáltatásait igénybe
veszi erre.
A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy,
valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és
bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyeknek való
adatkezelésről mindig az aktuális szerződés rögzíti.


7. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek
Az adatok kezelését a mate4design. végzi. Adatok tárolásának és
továbbításának egyik alaprendszere a Microsoft Windows 10 operációs rendszer és a Chrome
böngésző.
Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?
A mate4design a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésbe:
• Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező
rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum és az ebbe
tartozó külön szolgáltatások:
i. Gmail for business
ii. Google Drive
iii. Google Docs
iv. Google Analytics (adatvédelmi elvei)
v. Google Ads
vi. Google TagManager
• Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800,
operációs rendszer, Windows 10
• Továbbá a Chrome böngésző
• Egyes speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személy(eke)t
vagy cég(ek)et.
• Közösségi média szolgáltatók (mint például: Facebook, YouTube, Instagram stb.)


8. A közösségi média felület üzemeltetőjének adatkezelése
A közösségi média felület üzemeltetője webkövető/ targetált marketing eljárást alkalmaz. A
targetálás (azon beállítások összessége, amelyek meghatározzák, hogy egy hirdetés milyen
feltételek teljesülése esetén jelenjen meg) ugyanakkor attól függetlenül is megtörténhet, hogy a
közösségi média felületen be van-e jelentkezve vagy regisztrált-e. A közösségi média által
gyakorolt mate4designnak nincs befolyása, jogalapját a közösségi média felület
üzemetetője határozza meg, a jogalap tekintetében önálló felelőssége van. A targetálást
mate4design nem tudja deaktiválni.
Kérjük figyeljen arra, hogy nem kizárható, hogy a szociális média felület üzemeltetője az Ön
profil, – és viselkedésadatait használja, hogy ezáltal a szokásait, személyes kapcsolatait,
preferenciáit stb. kiértékelje. mate4designnak nincs ráhatása az Ön személyes adatainak
kezelésére az üzemeltetőnél.
További információkat az üzemeltető adatkezelésével, illetve az adatkezeléssel szembeni
tiltakozással kapcsolatban a szolgáltatók alábbi adatvédelmi tájékoztatójában talál:
– Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
– YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
– Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
– Továbbá a Chrome böngésző: https://www.google.com/chrome/privacy/


9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítés
Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek
felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. A
törlését írásban kell közölnie a mate4design felé, akár írott formában, mely történhet elektronikus vagy
papír alapú levél formájában is, az Impresszumban megjelölt címre.
Önnek jogában áll továbbá a fenti elérhetőségeken
(i) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről (GDPR 14.cikk);
(ii) kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést, (GDPR 15.cikk);
(iii) adatainak helyesbítését (GDPR 16.cikk), illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – törlését kérni (GDPR 17. cikk);
(iv) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérni (GDPR 18. cikk);
(v) megilleti a személyes adatok hordozhatóságához való jog (GDPR 20.cikk), valamint
(vi) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk).
Tájékoztatjuk, amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek
állnak rendelkezésére:
• közvetlenül mate4designhoz fordulhat e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségeken:
mate4design@gmail.com
• az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
• bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság
követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet
kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi
weboldalon tájékozódhat: www.birosagok.hu


10. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme
A mate4design internetes Weboldalának tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak
szólnak. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat
igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői (továbbiakban együttesen: szülői)
hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és
törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a mate4design
számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes
képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a
mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem
igényel.


11. Cookies (sütik) kezelésről
A Cookies (sütik) kezelésről a Süti – Cookie kezelés Weboldalon tájékozódhat.


12. Más weboldalakra irányító linkek
A mate4design külső, harmadik személyek Weboldalai felé navigálhatnak link használatával. A
 mate4design semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen Weboldalak felett és nem tehető
felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai
biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a Weboldalunkon keresztül elért Weboldalaknak
a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.


13. Lényegesebb jogszabályok
Minden művelet az Ön személyes adataival a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával
történik. • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet – GDPR)
• 2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes
adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési
adatvédelmi irányelv”)


14. Adattovábbításról
Az Ön személyes adatait megoszthatjuk:
• az alábbi, megbízhatónak minősített harmadik felekkel: képviselőinkkel és
szolgáltatóinkkal, azokat is ideértve, akik technológiai szolgáltatásokat, például
adatelemzést, weboldalszolgáltatást és műszaki támogatást nyújtanak számunkra;
• szakmai tanácsadóinkkal, könyvvizsgálóinkkal és üzleti partnereinkkel;
• a szabályozó testületekkel, hatóságokkal, állami szervekkel, bíróságokkal és bűnüldöző
szervekkel; továbbá
• más harmadik felekkel az üzleti tevékenységünk egészének vagy egy részének
újjászervezésével kapcsolatban.


15. A tájékoztató, nyilatkozat módosítása
A  mate4design jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani.
Amennyiben a  mate4design saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen Weboldalt módosítja,
azt a Weboldalán közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan
életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy Weboldalon elérhető utolsó változat
elolvasását végezze el.


16. Egészségügyi információk
Ez a Weboldal egészségügyi állapotokról és azok kezeléséről nyújthat információt. A  mate4design
nem tesz olyan kijelentést, hogy a Weboldalon található anyagok, valamint termékek a célközönség
tartózkodási területén (Magyarországon) kívül is elérhetőek. Felhívjuk a figyelmét, hogy azok, akik
Magyarország területén kívülről érik el ezt a Weboldalt, ezt saját felelősségükre teszik a helyi
jogszabályoknak megfelelően. Továbbá a jelen Weboldalon semmi nem értelmezhető úgy, hogy
bármiféle orvosi tanácsot vagy ajánlást adna, ezért kérjük ne hagyatkozzon a Weboldal tartalmára
semmiféle döntés vagy intézkedés alapjaként. Az ilyen esetekben mindig egyénre szabott,
specifikus orvosi tanácsot kell kérni egy szakképzett egészségügyi szakembertől.


17. Felelősség
A  mate4design nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a Weboldal létezéséből,
használatából, működésképtelenségéből, nem megfelelő működéséből, a Weboldal hibájából,
illetve a teljes Weboldal vagy annak részei akár előzetes értesítés nélküli ideiglenes vagy végleges
leállásából, valamint a kommunikációs vonal vagy a rendszer leállásából erednek; illetőleg amelyek
számítógépes vírus vagy az adatokban bárki által végzett jogosulatlan változtatások
következményei. Ez a felelősségkizárás vagy felelősségkorlátozás nem alkalmazandó a
 mate4design szándékos cselekményeivel kapcsolatos felelősségre, illetve olyan kötelezettség
nem teljesítéséből eredő felelősségre, amely halált, személyi sérülést vagy egészségkárosodást
eredményez.
 mate4design fenntartja a jogot a Weboldalon található információk előzetes értesítés nélkül,
bármely időpontban történő kiegészítésére, törlésére vagy módosítására. Az esetleges újabb
információk áttekintése érdekében kérjük rendszeresen keresse fel Weboldalunkat.
Vonatkozó jogszabályok
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus
kereskedelmi törvény).
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet – GDPR).
• A jogszabályok aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.


A dokumentum utolsó frissítésének dátuma: 2020. november 12.